นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ชมภาพกิจกรรมย้อนหลังคลิกที่นี่
 
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เกียรติประวัติของโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
สำนักงานอำนวยการ
 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานแนะแนว
   
   
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
  
กระทรวงศึกษาธิการ
ส.พ.ฐ.
สกสค.
สำนักงาน ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงาน ก.พ.
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
สำนักทดสอบทางการศึกษา
วิชาการดอทคอม
สอบครูดอทคอม
อุทยานการเรียนรู้
สสวท.
สหวิชา ดอท คอม
เว็บไซต์ ป.ป.ส.
กรมอุตุนิยมวิทยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
Data Management Center 2012
สื่อการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6
สื่อการสอน Ms.Excel 2007 ครูอุมาพร
สื่อการสอนการใช้โปรแกรมตัดต่อ
ภาพยนตร์ Ulead Video Studio
11 Plus ครูอุมาพร บริรักษ์
สื่อการสอนวิชา "ระบบเครือข่ายเบื้องต้น" (ปวส.)
ครูอุมาพร บริรักษ์

ใบความรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic ม.6
[1]   [2]   [3]   [4]   
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม VB.+ ใบงานครั้งที่ 1
ครูอุมาพร บริรักษ์     

 
สมาคมครูสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
สกสค.สมุทรปราการ
สพม. 6
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
สพป.สมุทรปราการ เขต 2
 
 

 

 

 

 


 
Free Web Site Counters
Free Web Site Counters
 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
799 ม.6 ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3843493, 02-3846320 โทรสาร 02-3846320 ต่อ 120
e-mail : debsirinsp@gmail.com
ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ : นางสาวอุมาพร บริรักษ์