ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์และไอซีที จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ !! ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทุกประเภท ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2557 เป็นต้นไป ***

ลำดับ

รายการ

เขต 1

เขต 2

พิมพ์เกียรติบัตร

นักเรียน+
ครูผู้สอน เขต 1
นักเรียน+
ครูผู้สอน เขต 2
กรรมการตัดสิน
การแข่งขัน
กรรมการกลาง+กรรมการ
จัดเตรียมข้อมูลแข่งขัน

1

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั้น  (2D Animation)

ดูผล

ดูผล

2

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.ต้น)

ดูผล

ดูผล

3

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)

ดูผล

ดูผล

4

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม.ต้น)

ดูผล

ดูผล

5

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)

ดูผล

ดูผล

6

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) (ม.ต้น)

ดูผล

ดูผล

7

การแข่งขันการสร้าง  Webpage ประเภท CMS  (ม.ต้น)

ดูผล

ดูผล

8

การแข่งขันการสร้าง  Webpage ประเภท Web Editor  (ม.ต้น)

ดูผล

ดูผล

9

การแข่งขันการสร้าง  Webpage ประเภท Web Editor (ม.ปลาย)

ดูผล

ดูผล

10

การแข่งขันการสร้าง  Webpage ประเภท Text Editor  (ม.ปลาย)

ดูผล

ดูผล

11

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  (ม.ปลาย)

ดูผล

ดูผล

12

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  (ม.ต้น)

ดูผล

ดูผล

13

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  (ม.ปลาย)

ดูผล

ดูผล

14

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ (ม.ปลาย)

ดูผล

ดูผล

 

15

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (ม.ต้น)

ดูผล

ดูผล

 

16

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (ม.ปลาย)

ดูผล

ดูผล

 

เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ