เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เกียรติประวัติของโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
 
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
สำนักงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นักการ-คนขับรถ-ยามรักษาความปลอดภัย
แม่บ้าน
 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานแนะแนว
   
   
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
 
 
  • รางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีเด่น โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคม รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  • โล่ประทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE   ดีเด่นระดับประเทศ
  • รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศจากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่  30  ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลเหรียญทองและรางวัลรองชนะเลิศระดับดีเด่น การแข่งขันวงโยธวาทิต รายการ Bangkok Bank – Yamaha All Thailand Marching Band Competition 2012
  • รางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศจากการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่  32  ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
  • รางวัลชนะเลิศ นักเรียนคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • รางวัลสุดยอดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลชมเชย ระดับประเทศ จากการแข่งขันสร้างการ์ตูน   Animation    “ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์  ความเป็นไทย” กับบริษัทชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  • รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้วาทีระดับประเทศ จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้งประจำปีพุทธศักราช 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • รางวัลชมเชย ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ประจำ
  • ปีพุทธศักราช 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • นางสาวแพรวพลอย ผลพาณิชย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโปโลน้ำ ที่ประเทศสิงคโปร์
  •  เด็กชายณัฐพงษ์ ปะวิเศษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล ที่ประเทศมาเลเซีย