เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
เกียรติประวัติของโรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
 
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
สำนักงานอำนวยการ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
นักการ-คนขับรถ-ยามรักษาความปลอดภัย
แม่บ้าน
 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศูนย์คอมพิวเตอร์
งานแนะแนว
   
   
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เดิมชื่อว่า โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2521 โดยการบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ ของผู้สืบสกุลอินทรัมพรรย์ คือ นายจรูญ อินทรัมพรรย์ นายแพทย์ประชุม อินทรัมพรรย์ และนายประชิต อินทรัมพรรย์ ให้กรมสามัญศึกษา ในขณะนั้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ “พระจักราวุธ” ศึกษา (อินทร์) ต้นสกุลอินทรัมพรรย์ หลวงสำแดง เดช (เขียน อินทรัมพรรย์) และ นางเดชสำแดง (ผ่อง อินทรัมพรรย์) คุณทวด คุณปู่ คุณย่า ของผู้บริจาค

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายเทพศิรินทร์ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครู นักเรียนโรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ มีฉันทานุมัติ ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายเทพศิรินทร์ โดยได้รับความเห็นชอบสนับสนุนจากรองศาสตราจารย์ ลินจง อินทรัมพรรย์ (ด้วยท่านผู้บริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนในครั้งแรกเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ได้รับการประกาศชื่อจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 โดยใช้อักษรย่อว่า ท.ศ.ส. มีการบริหารจัดการตามนโยบาย และปรัชญาของโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ ตามพุทธสุภาษิตที่ว่า “น สิยา โลก วฑฺฒโน” แปลว่า ไม่ควรเป็นคนรกโลก เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการหล่อหลอมให้เยาวชนของชาติ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ที่มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 799 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 162 คน นักเรียนจำนวนทั้งหมด 3,201 คน

โทรศัพท์ 02-3843493 , 02-3846320

โทรสาร ต่อ 120

Website : http://www.debsirinsp.ac.th

Email : debsirinsp@gmail.com